Čerstvě zahájený kurz finanční všímavosti láká velkou pozornost

Najdeme-li každý své hluboké a pravdivé místo v životě, v souvislostech a provázanosti s finančními toky a zdroji, mohou se finance stát zdrojem a prostředkem sdílené prosperity, stále se obnovujících zdrojů, inspirace a přirozené evoluce.

Bezplatný kurz finanční všímavost/mindfulness se rozběhl za velkého zájmu v listopadu a bude pokračovat do ledna 2022. V kurzu pod vedením lektorky Šárky Weberové prozkoumáváme otázky jako například: Jaké jsou moje nevědomé, v dětství naučené vzorce a postoje k penězům, prosperitě či nedostatku? Co mohu udělat, abych se v téhle oblasti měl/a lépe a celistvěji? Abych našel/a své pravdivé místo v životě, své poslání? Jak již vypovídá název kurzu, na cestě nám je hlavním nástrojem všímavá pozornost (mindfulness) - k tématu a k sobě samým.

Jak to vlastně mám ve vztahu k penězům?

V prvních třech lekcích jsme objevovali a prozkoumávali svoji pravdivou mapu a místo, kde se právě ve vztahu k financím ve svém životě nacházíme. "Jak to má" každý z nás individuálně, ale i jak jsme ovlivňování společností a jejím nastavení, dobou, ve které žijeme. Osvojili jsme si nástroje, skrze které můžeme integrovat a pomalu měnit obsah svého vztahování k penězům směrem k větší rovnováze, přirozenosti, zdraví a udržitelnosti. Ve druhé části kurzu budeme více všímavé pozornosti (mindfulness) směřovat k důležitým rozvíjejícím principům prožívání ve vztahu k financím a k zacházení s nimi.

Témata jednotlivých lekcí

1. lekce, 17. 11. 2021 - Vztah k financím, mýtus o nedostatku

2. lekce, 24. 11. 2021 - Mysl, emoce a tělo

3. lekce, 1. 12. 2021 - Finanční návyky

4. lekce, 15. 12. 2021 - Finance a trauma, osobní, rodinná a kolektivní rovina

5. lekce, 22. 12. 2021 - Zdroje a inventura kapitálu

6. lekce, 5. 1. 2022 - Vize a spiritualita ve financích

7. lekce, 12. 1. 2022 - Pravdivá prosperita

(odvysílanou lekci lze zhlédnout i ze záznamu, neomezeně)

Šárka účastníky vede laskavým stylem moudré mentorky a terapeutky s vlastní hlubokou, někdy i bolestnou zkušeností. Ukazuje cestu vědomějšímu vnímání, prožívání a osobní celistvosti v oblasti financí a prosperity. Je to cesta zvědomování a integrování vnitřních obsahů, nalézání zdravého postoje a návyků.

Zaměření kurzu je zdrojové, vědomě reflektivní, integrační a přirozeně růstové. Směřuje k nalezení zdravého postoje a návyků. Každá lekce nabídne informace a učení, sdílení ve skupinách, meditaci, prostor pro otázky a odpovědi. Během týdne mohou účastníci zkoušet podpůrná cvičení a zadání k individuální hlubší reflexi.

Finanční evoluce nás samých i ve vztahu ke společnosti

Každá lekce má ústřední téma a jsme zváni k jeho přítomnému prozkoumávání. Je ale i prostor pro to, co přítomný okamžik ve skupině účastníků přinese. Témata na sebe přirozeně navazují, každé staví na integraci tématu předchozího, prolínají se a volně do sebe přetékají. Průběžně se prohlubují a propojují v dalších souvislostech a odkazech v lekcích následujících.

Šárka spolu s účastníky rozvíjí podporu a posilování finanční evoluce a prosperity sebe samých i ve vztahu ke společnosti, jíž jsme neoddělitelnou součástí. Jakou roli hraje ve vztahu k financím trauma? Naše společnost stojí na bohatství bílých lidí, západní kultury. Kultury nedostatku - kultury, která vybudovala svůj blahobyt poháněna strachem z nedostatku. Pocit nedostatku je symptomem traumatu. Oddělenosti, izolace, sebestřednosti, hromadění. Jenže opravdová prosperita a pocit bohatství pramení uvnitř nás. Je vaše finanční vize individuální, podporuje oddělenost, nebo je napojena na vyšší duchovní zdroj, kolektivní udržitelnost a růst sdíleného potenciálu? Jaký je vztah mezi vizí a financemi? Máte vizi, k jejíž realizaci potřebujete finance, nebo máte finance, pro něž potřebujete vizi?

Obsah a náplň jednotlivých lekcí podrobněji

1. lekce, 17. 11. 2021 - Vztah k financím, mýtus o nedostatku

Jakou úlohu peníze v našem životě hrají, jaký význam jim přisuzujeme, jak je prožíváme v životě svém a v životě společenském. Jaké jsou naše postoje k financím, jaká máme vědomá a nevědomá přesvědčení a jak to vše ovlivňuje naše prožívání sebe i života. Jak peníze vlastně vznikly, jakou měly původně úlohu a jak ta se během historie změnila. Peníze jako sociální konstrukt. Peníze jako finanční prostředek. Téma nedostatku je hluboké společenské nevědomé přesvědčení, které značně určuje i naše vlastní vztahování se k financím. Začít se osvobozovat od pocitu věčného nedostatku je prvním krokem na cestě finanční všímavosti.

2. lekce, 24. 11. 2021 - Mysl, emoce a tělo

Naše emoce a tělesné prožívání nejsou oddělené od mysli. Tedy vše, co prožíváme jako postoje a přesvědčení ve své mysli, se odráží a zrcadlí v emocích a v těle. A naopak. Naše tělo je základním nástrojem, zrcadlem, ve kterém můžeme číst soulad či nesoulad s určitými svými postoji a návyky. Můžeme v něm objevovat spojitost s ignorovanými či potlačenými emocemi, které se pak projevují jako symptomatické finanční propady, smyčky. Jak reaguje tělo na bezpečí (a v tomto kontextu finanční bezpečí) a jak reaguje na ohrožení. Jak různé emoce ovlivňují naše (nejen) finanční prožívání. Jak obrovskou roli hraje pocit bezpečí v těle pro koherentní finanční rozhodování. Peníze jsou energie, proud, který potřebuje prostor. Proud, který má svůj směr, záměr. Zaměříme všímavost i na prožívání tohoto prostoru a proudu v těle.

3. lekce, 1. 12. 2021 - Finanční návyky

V tomto týdnu zaměříme všímavou pozornost ke svým finančním návykům, vědomým i nevědomým, které praktikujeme, kterými se řídíme. V každém okamžiku některý praktikujeme – i když nevědomě. Podíváme se společně na čtyři úrovně prožívání prosperity a návyky v nich. Jak naše návyky podporují náš životní záměr, vizi? Vztah k našemu toku peněz. Odkud a jak naše finance přitékají, jak s nimi zacházíme, když je máme a kam a jak odtékají. Jaký je rozdíl mezi výdaji a investicemi. Podíváme se, kde máme v toku financí těžiště všímavosti a pozornosti. Vztah k dluhu a ztrátám.

4. lekce, 15. 12. 2021 - Finance a trauma, osobní, rodinná a kolektivní rovina

Přesně uprostřed kurzu spojíme první tři témata do hlubších souvislostí – jak souvisí naše osobní a kolektivní finanční přesvědčení a vztah k penězům s našimi návyky a jak se nám zrcadlí v těle a v emocích. Jak tento komplexní vztah stojí na základech zdravých nebo naopak na neintegrovaných (traumatických) kolektivních zkušenostech, které se promítly do našeho života, a my jsme svojí vlastní životní zkušeností "zopakovali". Jak jsou tyto zkušenosti spojené s nevědomými obrannými mechanismy a jak se promítají do těla, do jakých emočních obalů jsou uloženy. Jak nás tělo a opakující se životní zkušenosti neomylně vedou ke kořenům všech symptomů, po nichž kráčíme, a které jsou v nás a ve společnosti stále přítomné a živé.

Všichni kráčíme po výdobytcích, kterých dosáhli naši předci. Bohatství bílých lidí, západní kultury. Kultury nedostatku. Pocit nedostatku je symptomem traumatu. Oddělenosti, izolace, sebestřednosti, hromadění. Jaká konkrétní kolektivní finanční traumata jsou živá v naší kultuře, v české společnosti? Jak trauma kolektivní a trauma generační ovlivňuje náš vlastní příběh a vztah k penězům?

V životě působí tři síly: evoluce, návyky a trauma. Evoluce a návyky nás vedou k růstu, když však v sobě narazíme na zapouzdřené trauma, jeho síla brzdí další pohyb a vývoj. Pouze šetrná integrace obsahů těchto "pouzder" uvolní energii pro růst a vývoj k vyššímu potenciálu nás samých. A tím i celé společnosti, jíž jsme neoddělitelnou součástí. Podíváme se také na zdrojové možnosti, přístupy a nástroje, kterými lze trauma začít integrovat. Prozkoumáme i to, jaký potenciál v sobě integrace traumatu může přinést, a to nejen ve finanční oblasti.

5. lekce, 22. 12. 2021 - Zdroje a inventura kapitálu

Peníze jsou zdroj, ale nikoliv jediný. Finanční kapitál a jeho různé druhy jsou jen jednou částí palety nám dostupného kapitálu a zdrojů. Naše zaměření a přílišná orientace na tento druh kapitálu výrazně omezuje naše možnosti tvořivosti, materializace a synchronizace zdrojů. Rozšířením pohledu a přístupu k dalším oblastem prosperity, nedoceňovaným či opomíjeným zdrojům a druhům kapitálu se naše životní energie, včetně té finanční, může plněji realizovat.

Prosperita a pocit bohatství pramení uvnitř nás. Co všechno pravdivě zvyšuje náš vnitřní prožitek prosperity? A jak se promítá a váže na prosperitu vnější? Jak jsou spolu vnitřní a vnější úroveň prosperity prolnuté? Jaký je rozdíl mezi vnitřními a vnějšími zdroji?

Jsou lidé s vysokým zdrojem financí na účtech či velkým hmotným majetkem, přesto prožívající nedostatek, nedostatečnost a finanční ohrožení. Jak tento postoj souvisí s prožíváním své vlastní vnitřní hodnoty, se svým vnitřním kapitálem? Když můžeme prožít svoji vlastní celistvou čistou hodnotu, v každém přítomném okamžiku, umožní nám to přijmout svou pravdivou finanční situaci a otevřít svůj potenciál růstu. Co oceňujeme, oceňuje nás.

6. lekce, 5. 1. 2022 - Vize a spiritualita ve financích

Peníze jsou jako voda, řeka, která má svůj proud. Jako řeka potřebuje své koryto, peníze potřebují mít záměr, který podporují, vizi. I vize vyzařuje svou energii. Je-li tato vize v souladu a spojena s posláním vaší duše, je finanční proud jejím vyjádřením a podporou. Je vaše finanční vize individuální, podporuje oddělenost, nebo je napojena na vyšší duchovní zdroj, kolektivní udržitelnost a růst sdíleného potenciálu? Jaký je vztah mezi vizí a financemi? Máte vizi, k jejíž realizaci potřebujete finance, nebo máte finance, pro něž potřebujete vizi?

Jsou finance oddělené od spirituality, mystických principů a duchovní cesty? Nebo jsou její součástí? Je fundraising slabostí nebo silou? Odkud vychází impuls vaší vize? Jak spolu souvisí Vize, Odkaz a Dědictví? Jaký energetický rozdíl tkví mezi dědictvím a odkazem?

7. lekce, 12. 1. 2022 - Pravdivá prosperita

Dostatek, celistvost, udržitelnost, přirozenost, pravdivost, sdílení, spolupráce. Zdroje prosperity jsou všude kolem nás a uvnitř nás. Jsme neoddělitelně spojeni s přírodou. Příroda v sobě obsahuje všechny principy prosperity a vzájemné provázanosti. Dokážeme-li v sobě znovu navázat, udržet a rozvíjet pravdivý vztah s přírodou, se sebou a se společností, bude naše vnímání prosperity a vztahu k financím jasnější a pravdivější. Budeme-li naslouchat univerzálním, mystickým principům a řádu, vnímat souvislosti uvnitř sebe a svůj vlastní pravdivý impuls k vyjádření, konání a aktivní participaci ve světě, ve svých komunitách a společenstvích, pak můžeme finance užívat k vyjádření našeho pravdivého životního záměru.

S čím máme skrze finance a prosperitu vztah? Čemu říkáme skrze finance ANO? Jak ve svém těle, emocích i vnějších projevech vnímáme a prožíváme soulad se svou pravdivou esencí a jejím vyjádřením? Jaké návyky, postoje, praxe podporují prosperitu na osobní úrovni ve službě celé společnosti? Jak jsem já součástí sdílené prosperity celé společnosti? Jaký je přínos společnosti pro mě a jakým přínosem pro společnost jsem já? Nejsme individuality, jak se někdy mylně domníváme. Jsme součástí většího celku, který ovlivňuje nás, stejně jako my můžeme ovlivňovat celek.

Najdeme-li každý své hluboké a pravdivé místo v životě, souvislosti a provázanosti i s finančními toky a zdroji, mohou se finance stát zdrojem a prostředkem sdílené prosperity, stále se obnovujících zdrojů, inspirace a přirozené evoluce.